Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/www/19946/profema_cz/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2252

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/www/19946/profema_cz/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2256

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/www/19946/profema_cz/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 2903
Slovníček pojmů – Profema

Slovníček pojmů

Abdominální

břišní

abdominální sonda

ultrazvuková sonda, kterou se vyšetřuje přes břišní stěnu

amniocentéza

odběr malého množství plodové vody, který se provádí jehlou přes břicho těhotné ženy od 16. týdne těhotenství. Pohyb jehly ve tkáních je při výkonu  kontrolován ultrazvukem.

anatomie

nauka o stavbě lidského těla a uložení vnitřních orgánů

anestezie

znecitlivění

barevně Dopplerovské mapování

typ ultrazvukového vyšetření, který se požívá k zobrazení toku krve barvou

bichoriální

dvojčetné, nebo troj-(více-)četné těhotenství se dvěma placentami

biochemický

týkající se chemické podstaty

biochemické vyšetření krve

vyšetření koncentrace různých chemických látek v krvi

čtyřdutinová projekce srdeční

vyšetření srdce v rovině, ve které jsou zobrazeny všechny jeho čtyři oddíly- dvě síně a dvě komory

CVS (chorionic villus sampling)

odběr malé části placenty (klků), který se provádí jehlou přes břicho (někdy i přes pochvu) těhotné ženy nejčastěji mezi 11. a 14. (15.) týdnem těhotenství. Pohyb jehly ve tkáních je při výkonu  kontrolován ultrazvukem.

cysta

uzavřená dutina s různým obsahem

cytogenetické vyšetření

vyšetření dědičné informace obsažené v buňkách

diabetes mellitus (cukrovka)

chronické onemocnění způsobené nedostatkem inzulinu nebo jeho malou účinností, postihující až 5% obyvatelstva. Při onemocnění je zvýšena hladina cukru v krvi (hyperglykémie) a cukr v moči (glykosurie).

diagnóza

stanovení typu nemoci, určení názvu nemoci

diastola

relaxace, tzn. uvolnění stahu  srdečních komor, během kterého se plní krví ze srdečních síní

Dopplerovské vyšetření

typ ultrazvukového vyšetření, který se požívá k zobrazení toku krve, a to buď barvou (tzv. barevné mapování) nebo prostřednictvím křivky (tzv. pulsní vlna).

Downův syndrom (mongolismus. trizomie 21)

vrozená tělesná a duševní porucha, která je způsobena přítomností jednoho nadbytečného chromozómu s číslem 21. Downův syndrom postihuje v České republice 1 ze 7000 až 800 novorozenců a provází jej řada typických příznaků ve zjevu, stejně jako opoždění duševního vývoje různého stupně.  Postižení jedinci mají malou zavalitou, kožní řasu na zátylku, krátký krk, široký kořen nosu, malá ústa, větší jazyk, malé nízko posazené uši. Na končetinách jsou patrné krátké prsty, opičí rýhy na rukou. Třetina dětí má srdeční vadu a některé další vrozené vývojové vady. Typické IQ  je 25-5O, přičemž variabilita dovedností je veliká, jedinci s Downovým syndromem jsou většinou sociálně adaptabilní, muzikální, většinou velmi přátelští a dožívají se v současné době často vysokého věku.

ductus venosus

cévní spojka, která je za normálních okolností přítomna pouze u plodu, po porodu se uzavírá. Tato céva vede okysličenou krev z placenty a  pupečníku okolo jater plodu přímo do jeho srdce.

dynamický

týkající se pohybu, rychlosti vývoje

echogenita

schopnost tkání odrážet ultrazvukové vlny (vysoká=bílá barva na ultrazvukovém snímku, nízká=černá barva na ultrazvukovém snímku)

echogenní fokus

označení velmi světlého (echogenního) ložiska uvnitř srdeční komory plodu při ultrazvukovém vyšetření

Edwardsův syndrom (trizomie 18)

vrozená těžká tělesná a duševní porucha, která je způsobená přítomností jednoho nadbytečného chromozómu s číslem 18. Tato porucha počtu chromozómů je zpravidla spojena s velmi závažným postižením vývoje. Těhotenství bývá komplikováno zaostáváním růstu plodu a výskytem mnohočetných vrozených vad. Prognóza pro život je špatná, téměř polovina postižených plodů odumře již v děloze a pouze asi 10 % porozených dětí  přežívá kojenecký věk.

epilepsie (padoucnice)

souborné označení pro poruchy mozku projevující se opakovanými záchvaty křečí, popřípadě pro náklonnost k opakovaným záchvatům křečí. Záchvaty jsou způsobeny elektrickým výbojem v určité části nervových buněk a mohou se projevovat poruchami vědomí a vnímání, křečemi, vegetativními projevy a psychickými příznaky.

gestační týden

týden těhotenství, počítáno od prvního dne poslední menstruace

gestační váček

váček, ve kterém se vyvíjí plod, je tvořen plodovými blánami a vyplněn plodovou vodou, ve které se pohybuje vyvíjející se plod

handicap

postižení

choroidální plexus

cévní pleteně přítomné v postranních mozkových komorách

chorionicita

počet placent u těhotenství

chromozóm

chromozómy jsou tyčinkovité útvary uložené v jádru každé buňky lidského těla. V chromozómech jsou zakódovány všechny dědičné znaky (geny), které dítě dědí po svých rodičích

chromozomální vada

porucha počtu chromozómů

invazivní výkon

lékařský výkon, který je spojen se zásahem do lidského těla, ať již jde o řezné rány při chirurgických výkonech, zavádění jehly do cév nebo katetru do srdce, v porodnictví se obvykle jedná o zavádění jehly do děložní dutiny

kordocentéza

je invazivním výkonem, při kterém se pod ultrazvukovou kontrolou provádí přes břišní a děložní stěnu  tenkou jehlou punkce pupečníku plodu; během výkonu se odebere malé množství krve z pupečníkové žíly a ta se odešle na analýzu počtu chromozómů plodu, vyšetření výskytu cystické fibrózy, infekce, anémie a genetického syndromu plodu atd.

kalcifikace

zvápenatění, v lékařství ukládání solí vápníku (kalcia) do tkání

marker

znak

mentální retardace

narušení duševního vývoje jedince;stav charakterizovaný sníženou inteligencí takového stupně a povahy, že osoba vyžaduje lékařskou léčbu, péči a cvičení

monochoriální

těhotenství s jednou placentou, jednočetné či vícečetné

neinvazivní diagnostický test

test prováděný z krve těhotné ženy, který umožní zachytit 99.3% plodů s Downovým a Edwardsovým syndromem, a je pouze u 0.5% žen falešně pozitivní (abnormální výsledek u zdravého plodu). Lze jej provádět od 10. -12. týdne těhotenství a je plně hrazen pacientkou. Výsledky jsou dostupné do 2 týdnů.
osifikace

přeměna chrupavky v kost

papilární sval

název svalů, které se nachází v pravé a levé srdeční komoře, do těchto svalů se upínají  cípy dvojcípé a trojcípé chlopně (chlopně oddělující srdeční síně od komor)

Patauův syndrom (trizomie 13)

vrozená těžká tělesná a duševní porucha, která je způsobená přítomností jednoho nadbytečného chromozómu s číslem 13. Tato porucha počtu chromozómů je spojena s velmi závažným postižením vývoje a výskytem mnohočetných vrozených vad. Prognóza pro život je špatná, většina postižených plodů odumře již v děloze a pouze asi 15 % novorozenců přežívá první měsíc života.

preeklampsie

závažné onemocnění ve druhé polovině těhotenství, které se projevuje vysokým krevním tlakem, bílkovinou v moči a otoky. Pokud se stav těhotné ženy trvale zhoršuje, může vyústit až v tzv. eklampsii (nebezpečná, někdy až smrtelná komplikace, charakterizovaná vznikem záchvatu křečí, bezvědomím a kómatem).

prenatální

v těhotenství

regurgitace

zpětný tok krve

růstová retardace

opoždění (zpomalení) růstu

screening

plošné vyhledávání časných forem nemocí v populaci. Jednoduchým, snadno dostupným a nerizikovým testem se vyčlení z populace osoby podezřelé z hledané choroby a potom se složitějšími metodami se oddělí osoba skutečně nemocná.

sensitivita

citlivost

statický

nehybný, neměnný, stálý

strukturální vada

vada orgánu či systému plodu (např. srdce, mozek, končetiny atd.)

systola

stah srdečních komor, při kterém je krev vypuzována do krevního oběhu

syndrom feto-fetální transfúze

závažný stav, ke kterému může dojít u jednovaječných dvojčat (trojčat).  V důsledku nerovnováhy krevní sítě mezi plody jeden z plodů (příjemce) v podstatě krade krev svému sourozenci (dárci). Situace je velmi závažná, protože jednomu z plodů selhává srdce kvůli velkému objemu krve, kterou čerpá a druhý z plodů nedostává dost živin a neroste. Pokročilé stadium může bez léčby skončit  i odumřením jednoho či obou plodů.).

šíjové projasnění (NT- nuchal translucency)

přítomnost nadměrného množství tekutiny v podkoží v záhlaví plodu v 11. -13. týdnu těhotenství. Tento nález je spojen s vysokým rizikem postižení plodu Downovým syndromem, se zvýšeným rizikem výskytu vrozených vad (především srdečních) a  genetických syndromů. Plod však může být i zdravý, samotný nález je pouze znakem zvýšeného rizika výskytu abnormality.

temeno-kostrční vzdálenost (CRL- crown-rump legth)

vzdálenost mezi temenem a kostrčí plodu, jejím změřením v časném těhotenstvím se nejpřesněji určí stáří těhotenství a termín porodu

trikuspidální chlopeň

trojcípá chlopeň

trimestr

období tří měsíců (těhotenství, které trvá 9 měsíců, je z hlediska vývoje plodu rozděleno na tři části: první, druhý a třetí trimestr)

uterinní arterie

tzv. děložní tepny, které u ženy přivádějí do dělohy krev

vícechoriální

vícečetné těhotenství s více placentami

vaginální sonda

ultrazvuková sonda, která se zavádí do pochvy

zárodek (embryo)

označení vyvíjejícího se plodu v časné fázi těhotenství (do 8. týdne)