Screening ve 30.-32. týdnu

Během tohoto ultrazvukového vyšetření se hodnotí:

  • růst plodu
  • množství plodové vody
  • uložení a struktura placenty

Zároveň je opět překontrolována i základní anatomie plodu, i když kvalita zobrazení a úspěšnost detekce vad v této době velmi záleží na poloze plodu.

Při zjištění nedostatečného růstu plodu je vhodné vyšetření ihned doplnit Dopplerovským vyšetřením průtokových parametrů v cévách plodu a matky. Výsledek tohoto doplňkového vyšetření podá bližší informaci o aktuálním stavu plodu a jeho případném ohrožení při selhávání funkce placenty, které vede k nedostatečnému zásobování plodu kyslíkem a živinami.

V našem centru je doplnění Dopplerovského vyšetření při nedostatečném růstu plodu standardně těhotné ženě doporučeno a po jejím souhlasu doplněno. V souladu s filozofií centra je pacientka vždy srozumitelně seznámena s výsledkem vyšetření. V případě abnormálního nálezu je jí nalezená abnormalita detailně popsána a vysvětlena. Je seznámena s vlivem nálezu na zdraví plodu a jsou s ní prodiskutovány různé možnosti řešení. Dokonalá znalost problému usnadní těhotné ženě a jejímu partnerovi  rozhodnutí, které z navrhovaných řešení je pro těhotenství nejlepší. Jejich rozhodnutí bude centrem plně podporováno a respektováno.

Při ohrožení plodu z důvodu selhávání funkce placenty a nutnosti doplnění CTG (kontrola srdeční akce plodu během přibližně 20minutového záznamu) nebo dokonce hospitalizace je okamžitě telefonicky domluvena kontrola s případným přijetím těhotné ženy na některou z blízkých gynekologicko-porodnických klinik (Apolinář – Gynekologicko-porodnická klinika 1LF UK, ÚPMD atd.).

příčný řez hlavičkou - 30. TTNa obrázku je vidět příčný řez hlavičkou plodu v úrovni postranních mozkových komor při vyšetření ve 30. týdnu těhotenství. Úsečka zakončená křížky označuje měření tzv. biparietálního průměru (BPD- biparietal diameter), což je vzdálenost mezi nejvzdálenějšími body obou temenních kostí. Dále se při tomto zobrazení měří obvod hlavičky plodu (HC- head circumference), který je znázorněný zelenou elipsou, a velikost postranní mozkové komory. Naměřené hodnoty BPD a HC jsou napsány vpravo na obrázku. Kromě měření velikosti hlavičky je vhodné stejně jako ve 20.-22. týdnu překontrolovat vývoj mozku, protože vývoj mozkových struktur probíhá po celou dobu těhotenství a je dokončen až ve 2 letech dětského věku (po narození).

příčný řez hlavičkou - 31. TTNa obrázku je vidět příčný řez hlavičkou plodu stáří 31. týdnů v úrovni mozečku (CRBL=CEREB- cerebellum), který je u lidí centrem koordinace pohybů a rovnováhy. Dlouhá úsečka zakončená křížky označuje měření velikosti mozečku a krátká úsečka měření prostoru v zadní jámě lební vyplněného mozkomíšním mokem, tzv. cisterny magny. Naměřené hodnoty (CEREB a CM) jsou napsány vpravo na obrázku. Vhodná je opět kontrola vývoje mozku plodu a to především struktur přítomných v zadní jámě lební.

příčný řez bříškem - 30. TTNa obrázku je znázorněn příčný řez bříškem plodu při vyšetření ve 30. týdnu těhotenství. Toto zobrazení se využívá k měření obvodu bříška plodu (AC- abdominal circumference), které označuje zelená elipsa. Naměřená hodnota AC je napsána vpravo na obrázku. Větší černá bublinka uvnitř elipsy znázorňuje žaludek plodu naplněný obvyklým množstvím tekutiny.

 

stehenní kost - 30. TTNa obrázku je vidět měření délky stehenní kosti plodu (FL- femur length) při vyšetření ve 30. týdnu těhotenství, které znázorňuje žlutá úsečka zakončená křížky. Naměřená hodnota FL je napsána vpravo na obrázku. Kromě délky kosti se hodnotí i její tvar a osifikaceOsifikace-přeměna chrupavky v kost.